صبحگاه اداری آموزش و پرورش نرماشیر با حضور مدیر ، معاونین و کارشناسان اداری برگزار شد.

در این جلسه ابوالحسن خسروشاهی مدیر آموزش و پرورش نرماشیر از عباس کدوری که مدت مدیدی را بعنوان معاون پرورشی مشغول بکار بود تقدیر کرد و برای وی در پست مدیر آموزش و پرورش شهرستان بم آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه حسن مشکی بعنوان معاون پرورشی و تربیت بدنی نرماشیر معرفی و حکم انتصاب توسط مدیر آموزش و پرورش به وی تقدیم شد.

یادآور می شود که حسن مشکی چهار سال در پست کارشناس مسئول نمایندگی آموزش و پرورش شهرستان نرماشیر در روداب مشغول بکار بود.

همچنین طی حکمی دیگر از سوی مدیر آموزش و پرورش شهرستان نرماشیر احمد مشکی بعنوان کارشناس مسئول نمایندگی آموزش و پرورش در روداب منصوب شد.

حسن مشکی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش نرماشیر
احمد مشکی مسئول نمایندگی آموزش و پرورش در روداب

منبع: روابط عمومی آموزش و پرورش نرماشیر