مشکی فرماندار شهرستان نرماشیر ضمن عرض خوشامدگویی به حضار ، با توجه به مکاتبات صورت گرفته توسط سرپرست محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری کرمان در خصوص شرایط فراهم شده جهت بنگاهای تولیدی- اقتصادی به منظور بهره مندی از تسهیلات جهت امهال تسهیلات و معوق گذاشتن بدهیهای مالیاتی بنگاهای مذکور در صورت احراز شرایط لازم صحبت نمود.

درادامه پس از ارائه نظر و پیشنهادهای حاضرین ،جلسه مصوباتی به شرح ذیل بهمراه داشت:

۱- همه دستگاههای شهرستان بایستی نهایت همکاری با سرمایه گذاران را بعمل آورده و در اسرع وقت نسبت به صدور مجوزات قانونی و یا پاسخ به استعلامات بین دستگاهی اقدام نمایند و همچنین در خصوص واحدهای تولیدی که راکد بوده و یا بصورت نیمه فعال می باشد نیز دستگاهای اجرایی پیگیری و اقدامات و تسهیلات قانونی جهت رفع مشکل نامبردگان معمول و نسبت به احیا آنها اقدام لازم صورت پذیرد.

۲- با توجه به مکاتبات انجام شده توسط سرپرست محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری کرمان موارد مربوطه مطرح و مقرر گردید دستگاههای مربوطه (آبیاری-برق-صنعت،معدن و تجارت و…) اقدامات لازم معمول و در صورت دارا بودن شرایط متقاضیان مربوطه به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان معرفی و جهت استفاده از تسهیلات و شرایط فراهم شده دستگاهای مربوطه (امور مالیاتی ،بانکها و…) همکاری لازم بعمل آید.

منبع: روابط عمومی فرمانداری نرماشیر